ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಹವ್ಯಕರ ಶೋಭಾನೆಗಳು ಟಿ. ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli
ಗೀತಾ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಗಳೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆ. ಪಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
೨೦೦೧ ನವೆಂಬರ್ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಮೇ ೧೯೮೨ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೫ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಅಗಸ್ಟ್ ೧೯೮೫ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli