ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ತಮಿಳ ಪಾಠಗಳು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಕಾವ್ಯಕಲಾಪಿ ಗು. ಹು. ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಭಯ್ಯಾ ತಾಲಂ ತಾಲ್ತಾ ಗೋನವಾರ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು ರಣಜಿತಸಿಂಗ್‌ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಎನ್. ಜೀವನ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಎನ್. ಜೀವನ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1933
ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಕೆ. ಎನ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli