ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಹಿತ್ತಲಮನೆ ವೀರಭದ್ರರು ಮಾಧವ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಂಧುಗಳು osmania 1950
ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಣಯಂ ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ osmania 1913
ವಿಚಿತ್ರ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚ ಎ. ಕೇಶವಯ್ಯ ಟಿ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ osmania 1936
ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕನ್ನಡ ಸರಸ್ವತಿ ಭಂಡಾರ osmania 1950
ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ osmania 1931
ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1954
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಕಾವ್ಯಾಲಯ osmania 1950
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನಾಗೇಶ ಯ. ಗು. ಕುಲಕರ್ಣಿ osmania 1933