ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಚುಟುಕ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ osmania 1933
ಕಡಲೇಪುರಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ osmania 1940
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದ್ಧತಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ osmania 1926/02/16
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ osmania 1937
ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1949