ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಜೇನು ನೋಣ ಸಾಕುವಿಕೆ ಪೈಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ osmania 1935
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ osmania 1932
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೩ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ osmania 1939/02/17
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ osmania 1939/02/15
ಚರಕ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ osmania 1930/02/15