ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ೪ ಡಾ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೮ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ವಚನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ T. T. Krishna Swamy Shetty Servants Of Knowledge Internet archive logo
ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶ - ೧೫ ಡಾ. ಎನ್. ಜಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಅಕಂಡೇಶ್ವರ ನಿರಾಲಂಬ‍ ವಚನ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೬ ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ‍ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೫ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ೩ ಡಾ. ಬಿ. ವ್ಹಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo