ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ : info @ sanchaya dot org ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಚಯದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು:

೧. ವಚನ ಸಂಚಯ : https://vachana.sanchaya.net
೨. ದಾಸ ಸಂಚಯ : https://daasa.sanchaya.net
೩. ಪುಸ್ತಕ ಸಂಚಯ : https://pustaka.sanchaya.net
೪. ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು: https://arivu.sanchaya.net
೫. ಹೆಜ್ಜೆ : https://hejje.sanchaya.net

ಸಂಚಯ ಸಮುದಾಯ : https://sanchaya.net