ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೩ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೧ ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ‍ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ವಚನ ಸಾವಿರ ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ವಚನ ಸಂಗೀತ ಗುರುಬಸವಾಚಾರ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಬಸವ ಸಮಿತಿ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೪ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಚನಸಂಪುಟ - ೨ ಡಾ. ಬಿ. ವ್ಹಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೭ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo
ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನಸಂಪುಟ - ೫ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo