ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು ಸಂಪಾದಕರು: ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli 1920 Internet archive logo
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ೩ ‍ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ‍ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli Internet archive logo
ವೇಮಣ್ಣಯೋಗಿಯ ವಚನಗಳು ‍ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ‍ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli Internet archive logo
ಆದಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ೨೩ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ Dli 1931 Internet archive logo
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ದಾ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ; ಮೈಸೂರು Dli 1952 Internet archive logo
ಭಾಗವತವು - ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನವು ಸಂಪುಟ ೧೧ - ೨ ನೇ ಸ್ಕಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ವೆಂದಟೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ; ೧೩೫ ಭೀಮಸೇನ ಗರ್ಡನ್; ಮೈಲಾಪುರ್; ಚೆನ್ನೈ Dli 1964
ಭಾಗವತರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನವು ವಾಲುಂ ೨೩ರ್ಡ್ ಸ್ಕಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಪ್ರೆಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪೆನಿ, ಮದ್ರಾಸ್ Dli 1919
ಭಾಗವತವು - ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನವು ಸಂಪುಟ ೩- ೪ನೇ ಸ್ಕಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಪ್ರೆಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪೆನಿ, ಮದ್ರಾಸ್ Dli 1925