ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭಾಗವತವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನವೂ ಸಂಚಿಕೆ ೪, ೫, ಮತ್ತು ೬ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಪ್ರೆಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪೆನಿ, ಮದ್ರಾಸ್ Dli 1921
ಭಾಗವತವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನವು ಸಂಪುಟ ೫ ೭ ರಿಂದ ೯ ನೆಯ ಸ್ಕಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಪ್ರೆಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪೆನಿ, ಮದ್ರಾಸ್ Dli 1925
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನಸುಧೆ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ Dli 1950 Internet archive logo
ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಸರ್ವಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1957 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ವಚನ ಮಾಲೆ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಡಿ. ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Dli 1951 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ವಚನ ಪಾಠ ಮಾಲೆ ಪೂಜಾರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭಾಕರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರ Dli 1938 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ವಚನ ಮಾಲೆ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಡಿ. ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Dli 1954 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ವಚನಮಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಶಿ. ಹ. ಮಣ್ಣೂರು ಗುರುಶಿವಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೊಳ್ಳೆ Dli 1952 Internet archive logo