ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಮಹಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ೪ ಆರ್. ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli