ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳು ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ osmania 1942
ಪರೀಕ್ಷೆ ವೈ.ವಿ. ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ osmania 1952
ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಾಧಾ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ osmania 1944
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯಂ ರುದ್ರ ಭಟ್ಟ ರುದ್ರ ಭಟ್ಟ osmania 1955
ನೀಹಾರ ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1945