ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್. ಕೆ. ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli