ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕಾವ್ಯರತ್ನಾಕರ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಮಹಲಿಂಗಲೀಲೆ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಮಹಾಪೂಜಾಕಲ್ಪ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಕತೆ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಮಹಾಪುರಾಣ ೧ ಭಗವಜ್ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಭಧ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠಂ dli Internet archive logo
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೧ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೩ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo