ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಎಸ್. ಬಿ. ರಘುನಂದಾಚಾರ್ಯ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli
ಗೀತಾವಲೋಕನ ಸಂಪುಟ ೩ ಭಾಗ ೧ ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli