ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಎನ್. ಕೆ. ಜೋಶಿ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli