ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೆ. ಜಯರಾಮನ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli