ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಎ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli