ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ Osmania 1928 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂಪುಟ ೩ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1920 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ Osmania 1917 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ ೧೯೧೭-೧೯೧೮ ಸಂಪುಟ ೨ ಸಂಚಿಕೆ ೫ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1918 Internet archive logo