ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತಂ ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ osmania 1955/02/16 Internet archive logo