ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪದಾರ್ಥ ವಿಙ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ ೨) ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1955 Internet archive logo