ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಪದಾರ್ಥ ವಿಙ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ ೨) ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ osmania 1938
ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1955