ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಸಪ್ತಪದಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1951
ಗ್ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಸರ್ವಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1955/02/16