ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಪ್ತಪದಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1951 Internet archive logo
ಗ್ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಸರ್ವಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo