ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಈಝಿ ಕಟಿಂಗ್ ವಿ.ಬಿ. ಜುವೇಕರ್ ಬಾಲ ಕಂ. osmania 1953