ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ osmania 1928 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂಪುಟ ೩ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1920 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ osmania 1917 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ ೧೯೧೭-೧೯೧೮ ಸಂಪುಟ ೨ ಸಂಚಿಕೆ ೫ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1918 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ ಸಂ. ನಂದಿನಿ osmania 1917 Internet archive logo