ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಉಪನೀತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪದೇಶ ಎಸ್. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ dli
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ವ್ಣೆ ಫಲ್ಗುಬಾಯ್ ಉಪಾಧ್ಯ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli