ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಗಾಂಗೇಯ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಂಕರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ osmania 1953
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ osmania 1940
ಶ್ರೀಅನ೦ತನ ಕಥಾ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ osmania 1950/02/16
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಭಾಗ-೩ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ osmania 1939/02/17
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂಚಿಕಾ ೬ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ osmania 1945
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಚಿಕೆ ೪ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ osmania 1947
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ osmania 1932/02/16
ಚೆನ್ನಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಹಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1955/02/16