ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಟಿ ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ Osmania 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ೨ ಬ್ರಹ್ಮಖಂಡ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo