ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಭೂವಿವರಣೆ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ಡಿ. ನರಸಿಂಹನ್ osmania 1934