ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭೂವಿವರಣೆ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ಡಿ. ನರಸಿಂಹನ್ Osmania 1934 Internet archive logo