ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಘನಾನಂದ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ osmania 1955
ರಘುಕುಲ ಚರಿತಂ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ - ಶಿವಗಂಗೆ ಮಠ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ osmania 1913