ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶುಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸಂ ಅಥವಾ ಕಿರಾತರುದ್ರಲೀಲೆ ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ Osmania 1939 Internet archive logo