ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ತಮಿಳ ಪಾಠಗಳು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1933
ಕಾಳಿದಾಸ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಗಧರ್ಮ ಭಾಗ ೩ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಕೋಶ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ರಸ ರತ್ನಾಕರಂ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಜಯತೀರ್ಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಘ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli
ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರದೇವರ ವಚನಗಳು ಪಿ. ಎನ್. ಗಿರಿರಾಜು ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli