ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೧೧ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1950
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೨೯ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1954
ಋಗ್ವೇದ ಸ೦ಹಿತಾ ಭಾಗ ೬ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1949/00/00
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೧೫ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1952/00/00
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ-3 ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1949/00/00
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೧೨ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1951/00/00
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೨೧ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1953/00/00
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೮ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1950/00/00