ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ Osmania 1951 Internet archive logo