ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಯುಪುರಾಣ-ಸಂಚಿಕೆ ೨ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ತೃತೀಯ ಖಂಡ ಭಾಗ 2 ಸಂಕೀಘಟ್ಟಂ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಸಂಕೀಘಟ್ಟಂ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ Osmania 1953 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರ ಖಂಡವು ನಾಗ ಶರ್ಮ ಕವಿ ಟಿ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಶೆಟ್ಟಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಗೀತೆಯ ಗುಟ್ಟು ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ Osmania 1932 Internet archive logo