ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ. ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಎ.ಆರ್. ಶಿವನಾಗಪ್ಪ Osmania 1935 Internet archive logo