ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಪಾರ್ವತೀಬಾಯಿ ಅಠವಲೆ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ರಂಗಮಂಗ ರಂಜನೋದ್ಯಾನ - ಶ್ರೀರಂಗ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಪೈಗಂಬರ ಮಹಮ್ಮದನು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ವಿಜ್ಞಾನ ದೀಪಕರು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಯೋಗಿ ಮಿಲರೇಪ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಜೋಸೆಫ ಮ್ಯಾಝಿನಿ ಮತ್ತು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli