ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯ (ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ) ಎಸ್.ಎನ್. ಹರಿದಾಸ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಮಂದಿರ osmania 1937/02/18 Internet archive logo
ಸಂಗೀತಬೋಧಾಸ್ಕಂದ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆತ್ಮಾರಾಮ osmania 1954/02/18 Internet archive logo
ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ೧,೨,೩ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ osmania 1940/02/16 Internet archive logo
ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯ (ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ) ಎಸ್.ಎನ್. ಹರಿದಾಸ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಮಂದಿರ osmania 1937/02/18 Internet archive logo
ದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಕೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli Internet archive logo
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಳನ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli Internet archive logo
ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಗುಂಡೂರಾವ್ ವೈ. ಎಂ. ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli Internet archive logo
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಳನ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ dli Internet archive logo