ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Dli 1954 Internet archive logo
ಪತ್ರಮಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Dli 1955 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ೧ ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಂಡಲ Dli 1944 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ೨ ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಂಡಲ Dli 1955 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ೩ ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಂಡಲ Dli 1939 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ೪ ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ‍ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಂಡಲ Dli 1954 Internet archive logo
ಸನಾತನ ಭಾರತ ‍ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ‍ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ Dli 1939 Internet archive logo
ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿ ಗದ್ಯ ‍ವೈ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ‍‍ಗರಡಿ ದೊ. ರಾಚಪ್ಪ Dli Internet archive logo