ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗಿತಾವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1996
ಉಪನಿಷತ್ ರಹಸ್ಯವು ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಪ್ರದೀಪ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1946
ಕಾವ್ಯರತ್ನಾಕರ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಚೆನ್ನಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಗೀತಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೬ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli
ಧರ್ಮಸಂಭವ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli