ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಕತೆ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಮಹಾಪುರಾಣ ೧ ಭಗವಜ್ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಭಧ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠಂ dli Internet archive logo
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗಿತಾವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1996 Internet archive logo
ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಪ್ರದೀಪ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1946 Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo
ದೇವರು ಲಿಂ. ದೇವೇಗೌಡ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಧರ್ಮಸಂಭವ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli Internet archive logo