ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಹಿತ್ತಲಮನೆ ವೀರಭದ್ರರು ಮಾಧವ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಂಧುಗಳು osmania 1950
ಬಿನ್ನಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು osmania 1947
ನವರಾತ್ರಿ ೧ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು osmania 1953
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1935
ತಾವರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1930/00/00
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1950
ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1931
ಮೂಕನ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1943/00/00