ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಬಿನ್ನಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು osmania 1947
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1950
ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1931
ಯಶೋಧರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1933
ಮಂಜುಳಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1930
ಕಾಕನ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1938
ಶಾಂತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1928
ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1954