ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕನ್ನಡ ಭರ್ಥೃಹರಿ ಶುಭಾಷಿತವು ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1934 Internet archive logo
ಇಂದ್ರಛಾಪ ರಂಗರಾವ್ ತಲಚೇರಿಕರ್ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Osmania 1951 Internet archive logo
ಸವಿನುಡಿ ಭಾರತಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ಭಾರತಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ Osmania 1950 Internet archive logo