ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಶ್ರೀ ಚಿಕದೇವರಾಜ ಬಿನ್ನಪ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ osmania 1950
ಭಕ್ತಿವಿಜಯ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ osmania 1955/00/00
ಸನಾತನ ಭಾರತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ osmania 1955
ಸನಾತನ ಭಾರತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ osmania 1955
ಕೊಲಂಬೊ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋರಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ osmania 1953/00/00
ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಭಾಗ ೧ ಎಂ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಎಂ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ osmania 1950/00/00
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ osmania 1951/00/00
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನಸುಧೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ osmania 1950/00/00