ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕಂ ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1922 Internet archive logo
ಸನಾತನ ಭಾರತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀನೇಮಿಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ಚತುರಂಗ ಬಸವರಾಜ ಅರಸು ಎ. ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀ Osmania 1931 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರಾ ಶಿವರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸೋಹಂ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಳಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾ ಸಂಪುಟ-೨ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ Osmania 1952 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ವೀರಶೈವ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶ ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ Osmania 1941 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ ಮೂಲಮಂತ್ರಾಧಿಕರಸ್ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1947 Internet archive logo