ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಮರ್ಪಣ ಅರವಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ನಾಡಿಗೇರ ಲಕ್ಷಣರಾಯರು, ಮಾತಾಮಂಡಲ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾ ಪುರಾಣಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ೨ ಅರವಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ನಾಡಿಗೇರ ಲಕ್ಷಣರಾಯರು, ಮಾತಾಮಂಡಲ Osmania 1951 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪಣ ಅರವಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ನಾಡಿಗೇರ ಲಕ್ಷಣರಾಯರು, ಮಾತಾಮಂಡಲ Osmania 1952 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮದ್ಗೀತಾರ್ಥ ಸಾರದ ಸಂಕೀಘಟ್ಟಂ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಸಂಕೀಘಟ್ಟಂ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ Osmania 1898 Internet archive logo
ಅನುಭವಸಾರ ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಾರ್ಥ ಯಡತೊರೆ ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ ಯಡತೊರೆ ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ Osmania 1931 Internet archive logo
ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1952 Internet archive logo