ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ (೧೫ ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ) ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ Osmania 1919 Internet archive logo
ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹತೀಸಿಂಗ್ (ಅನುವಾದಕ ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ) ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತ.ಸು.ಶಾಮರಾಯ Osmania 1950 Internet archive logo
ಮುದ್ದಣ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ವಮೇದಂ ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಆಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ Osmania 1927 Internet archive logo
ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶೇಶಾಚಲ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1925 Internet archive logo
ಖಗೋಳ ಪುರಾಣ ವಾಸು ಪ್ರಭಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Osmania 1924 Internet archive logo
ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನರಾಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1918 Internet archive logo