ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ರಾಮಾನುಜರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಹೆಚ್. ಜೆ. ರಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಚ್. ಜೆ. ರಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್ Dli 1953 Internet archive logo
ತತ್ವತ್ರಯಂ ‍ಅನುವಾದಕರು: ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ‍ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಶ್ರೀ Dli Internet archive logo