ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ಬಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಧಿನಿ ಶಂಕರರಾವ್ ಜೋಶಿ ಜಿ.ಕೆ ಕೇಳಕರ್ Osmania 1947 Internet archive logo
ಕವಿವರ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ Osmania 1946 Internet archive logo
ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಕತೆ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1937 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮಸಿಂಧುಸಾರ ಕಾಶಿನಾಥೋಪಾಧ್ಯಯ ಟ. ಚಿದಂಬರ ಪಂಡಿತ Osmania 1924 Internet archive logo
ಗೀತಾ ಸ೦ದೇಶ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ Osmania 1935 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮದ್ವಾಯು ಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಚಿಕೆ 5 ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1948 Internet archive logo
ಭಾಷಾಮಯ ಧರ್ಮ ಸಿಂಧುಸಾರ (೧ ಮತ್ತು ೨ ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ) ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1913 Internet archive logo