ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃತಿಮಂಜರಿ ಹೆಚ್. ಪಿ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ‍ಟಿ. ಟಿ. ಡಿ. ಎಸ್ Dli Internet archive logo
ವಿಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಾಂಜನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ೨ ೩ ೪ ವಿ. ಬಾದರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ‍ಪುರಾಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ ೧೯೭೫ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜನವರಿ ೧೯೮೦ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo